Afspraken

Facturen:

Voor het onderzoek en de therapiebeurten ontvangt u op het einde van de maand een factuur per mail met de vraag om het bedrag via overschrijving voor de 14e van de volgende maand over te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om de mailbox op deze facturen te controleren. Ze worden u toegezonden vanuit het mailadres ‘rekeningen@sjerpa.eu’. Controleer zeker ook uw mapje ‘ongewenste mail’. U kan er ook voor kiezen om de facturen per brief aan te krijgen, dit regelt u via uw logopediste. In beide gevallen (per mail of op papier) weet u dat u maandelijks een factuur krijgt. Komt deze niet aan, dan is het uw verantwoordelijkheid om hier rechtstreeks bij uw logopedist naar te vragen. Bij laattijdige betalingen zullen kosten aangerekend worden.

Getuigschriften

Indien u vanuit de mutualiteit een goedkeuring voor de logopedische begeleiding kreeg, heeft u recht op tussenkomst. Hiervoor drukken we maandelijks, gelijktijdig met de rekeningen, de getuigschriften af. Deze liggen klaar bij uw logopediste. Vraag er zeker naar.

Afwezigheden:

Ouders die met hun kinderen logopedische begeleiding volgen, moeten heel vaak schipperen in de agenda van alle gezinsleden. Logo wordt bijna steeds op een vast tijdstip in de week opgenomen. De afwezigheid van een klantje betekent dan ook bijna steeds een ‘vrij’ maar ook een ‘onbezoldigd’ uur voor de logopedist.

Enkel afspraken die 24 uur op voorhand afgemeld worden, worden niet aangerekend.

  • De betrokken logo kan zo aan het vrijgekomen uur alsnog een zinvolle invulling geven.
  • Afmelden kan per mail, sms of telefonisch
  • De beurt wordt niet op de factuur vermeld

Omdat ziekte, file en andere omstandigheden zich onverwachts kunnen voordoen, kan u éénmaal per periode gebruik maken van een ‘wildcard’.

 • Deze beurt verschijnt als een ‘A’ op de factuur en zal niet aangerekend worden.
 • Periodes:
  • Periode 1 : van februari tot en met juni
  • Periode 2 : van september tot en met januari
  • Tijdens schoolvakanties worden geen wildcards toegekend, een niet verwittigde afwezigheid zal altijd aangerekend worden en dit zonder tussenkomst.

Zodra u binnen één periode voor de 2e maal korter dan 24 uur op voorhand afbelt of de afspraak vergeet af te melden, zal deze u aangerekend worden.  Deze beurten verschijnen als een ‘Q’ op de factuur en worden niet terugbetaald door de mutualiteit.

Vergeten afspraken (zonder verwittiging voor aanvang van de therapie) worden altijd volledig aangerekend en verschijnen als een Q op uw rekening.

Logopedie op school:

Sommige kinderen volgen logo op school. Wij willen aan hun ouders extra aandacht vragen voor occasionele vakantiedagen, uitstappen, medisch schooltoezicht …  De afwezigheden op school worden op dezelfde wijze verwerkt als de afwezigheden op de praktijk. Vergeet ons dus niet te verwittigen bij ziekte, sportdag of andere afwezigheden.

Schooloverleg:

Een goed overleg op school waar ouders, leerkrachten en therapeuten gezamenlijk kijken naar de evolutie van uw kind betekent vaak een boost voor de therapie. Aan een goed overleg gaat een grondige voorbereiding vooraf, betekent altijd een verplaatsing en vraagt dus veel tijd.

Het overleg op school zal u aangerekend worden met een maximum van 1 uur. Deze beurten komen op de factuur met de letter O. Het RIZIV betaalt deze beurten niet terug. Hierdoor wordt een overleg voor u als ouders erg duur, wat wij betreuren. Wij zijn dan ook bereid tot overleg met de leerkrachten telefonisch of per mail zonder dit aan te rekenen. We zullen steeds samen met u het voordeel van het overleg op school afwegen ten opzichte van de kostprijs.

Therapie:

Wij vragen met aandrang dat u al het mogelijk zou doen om een volwassene de therapie te laten bijwonen. Dit verkort de begeleiding aanzienlijk. De volwassene (meestal één van de ouders, soms familie, vrienden …) wordt opgeleid tot co-therapeut en leert de specifieke aanpak voor uw kind. Hierdoor vindt er een betere overdracht naar de thuissituatie plaats en kan vaak de volwassene op termijn bij nieuwe moeilijkheden al ondersteunend reageren nog voor er een therapeutische interventie nodig was. Ook het terugvallen in de moeilijkheden na het beëindigen van de therapie komt hierdoor opvallend minder voor. Lukt dit niet, dan bespreken wij graag de therapie in de laatste 5 minuten van de sessie. Wij willen ook het aanvangsuur voor de volgende klant respecteren.

Bij een wekelijkse therapie worden er ook thuisopdrachten meegegeven. Het materiaal dat hiervoor nodig is, wordt u kosteloos uitgeleend en komt bij de eerstvolgende therapiebeurt altijd terug mee naar de praktijk. Indien dit materiaal verloren gedaan wordt of dermate beschadigd is dat we het niet meer kunnen herstellen, zal u een vergoeding aangerekend worden.

Behandelingen van 1 uur of van 30 minuten:

Sinds 1 januari 2013 zijn behandelingen van 1 uur enkel nog toegestaan voor kinderen vanaf 10 jaar. Jongere kinderen mogen enkel begeleidingen van een half uur volgen.

Vakantieperiodes:

Vakantieperiodes lenen zich bij uitstek om een inhaalbeweging te maken. Er is geen druk vanuit de school, de klasgenoten ‘staan stil’ wat hun leerontwikkeling betreft en er is meer ademruimte om – speels – in te oefenen. We zien grote evoluties bij kinderen die de inhaalmogelijkheid van de vakantie benutten … en we zien grote terugvallen bij kinderen die helemaal geen begeleiding opnemen tijdens deze rustige periodes.

Maar natuurlijk willen zowel de kinderen als hun families tijdens de schoolvakanties een keer de tijd anders indelen en de riem even afleggen. Wij ook overigens! We willen daarom vragen om te streven naar het volgende minimale engagement:

zomervakantie: 6 uur therapie

kerst- en paasvakantie: 1 uur therapie

herfst- en krokusvakantie: in overleg met de logo

Stel dat dit niet haalbaar is, dan willen we vragen om met uw logo te bekijken of er alternatieven mogelijk zijn.