Uitleg verschillende onderzoeken

Intelligentieonderzoek en eventuele uitbreidingen

Een intelligentieonderzoek, gebeurt aan de hand van een intelligentietest. Bedoeling hiervan is om inzicht te krijgen in de mogelijke sterktes en zwaktes die aanwezig zijn bij kinderen. Het doel van een intelligentietest mag immers nooit zijn om in de termen van ‘cijfers’ over een kind of jongere te gaan denken. Een kwalitatief intelligentieonderzoek vraagt tijd. Het heeft immers geen zin om een kind met een duidelijke faalangst te blijven ‘pushen’ om verder te werken. Soms is er nood aan een korte pauze, een gesprekje etc. Andere kinderen kunnen zich bijvoorbeeld moeilijker voor een lange tijd concentreren, waardoor ook bij hen korte pauzes noodzakelijk zijn. Een intelligentieonderzoek neemt hierdoor al gauw tweeënhalf uur tijd in beslag.

Vaak geeft een intelligentieonderzoek voldoende antwoorden maar soms is het nodig om dit aan te vullen met een belevingsonderzoek. We brengen dan in kaart hoe een kind zich voelt en hoe het bijvoorbeeld de thuissituatie of schoolcontext ervaart. Indien een aanvullend belevingsonderzoek nodig is, wordt hiervoor een extra uur toegevoegd (wat het totaal op drieënhalf uur onderzoek brengt, uiteraard mét pauzes).

Er wordt steeds naar gestreefd om aan diagnostiek te doen met het oog op advies. Dit betekent dat het kan gebeuren dat ik tijdens het onderzoek argumenten zie om te denken in de richting van aandachts- en concentratiemoeilijkheden, moeilijkheden in sociaal contact of andere zaken. In dat geval zal ik reeds een eerste, korte screening doen. Op die manier weten we ook of verder onderzoek aangewezen is.

Na elk onderzoek vindt een adviesgesprek plaats met de ouders, waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden en adviezen gegeven worden. Let hierbij wel op dat ook een doorverwijzing voor verder onderzoek een advies kan zijn. Na een onderzoek is het immers niet altijd mogelijk ‘pasklare’ antwoorden te geven.

Kostprijs intelligentieonderzoek (tweeënhalf uur), incl. verslag en adviesgesprek (van één uur): €300.

Kostprijs intelligentie- en belevingsonderzoek (drieënhalf uur), incl. verslag en adviesgesprek (van anderhalf uur): €420.

Aandachtsonderzoek

Indien een kind moeilijkheden ervaart om zich lange tijd te concentreren, zaken moeilijk geordend krijgt of informatie maar niet lijkt te vast te houden, kan het aangewezen zijn de aandacht, concentratie en executieve functies van kinderen in kaart te brengen. Dit gebeurt tijdens een aandachtsonderzoek. Het is een bewuste keuze om dit aandachtsonderzoek nooit op zichzelf uit te voeren maar steeds aan te vullen met een belevingsonderzoek. Het is namelijk zo dat moeilijkheden met aandacht en concentratie vaak vele oorzaken kunnen hebben. Het is dus niet omdat een kind niet oplet in de klas dat het daarom altijd een aandachts- en concentratieprobleem heeft. Dit kan evengoed het gevolg zijn van een verminderd welbevinden, verveling, leerstof die te moeilijk is, leermoeilijkheden, etc. De duur van een aandachtsonderzoek bedraagt drieënhalf uur (uiteraard ook mét pauzes).

Kostprijs aandachts- en belevingsonderzoek (drieënhalf uur), incl. verslag en adviesgesprek (van anderhalf uur): €420.

Een belevingsonderzoek

Indien er bezorgdheden bestaan over het welbevinden van een kind, is het wenselijk om de belevingswereld in kaart te brengen. Dit gebeurt afhankelijk van de leeftijd, aan de hand van vragenlijsten, maar even goed gesprekken of creatievere opdrachten. Er zijn verschillende manieren om aan belevingsonderzoek te doen. Dit kan bijvoorbeeld gedurende een onderzoek, maar ook verspreid over verschillende begeleidingssessies. Ik bekijk graag samen met u als ouder wat uw specifieke vraag hier omtrent is en hoe we deze het beste kunnen beantwoorden.

Een begeleidingsgesprek

Een begeleidingsgesprek vindt meestal plaats met een kind of jongere, maar kan ook met ouders of één van beide ouders. Deze gesprekken nemen 60 minuten in beslag en kunnen over verschillende onderwerpen gaan. Wanneer een kind bijvoorbeeld last heeft van faalangst, een laag zelfbeeld, nood heeft aan psycho-educatie (bv.: er wordt een diagnose bij uw kind gesteld, en hij/zij wil zelf graag inzicht in wat dit nu wil zeggen), kan een begeleidingsgesprek aangewezen zijn. In een gesprek wordt samen bekeken of ik de geschikte persoon ben om deze gesprekken te voeren, of een doorverwijzing noodzakelijk is.

Kostprijs: €60/uur.

Een evaluatiegesprek:

Soms gebeurt het dat een volledig traject wordt afgerond, maar na een tijdje toch opnieuw een gesprek wenselijk is. Er wordt dan een evaluatiegesprek ingepland, waarin nieuwe vragen of bezorgdheden aan bod kunnen komen. Duurtijd van een evaluatiegesprek bedraagt 45 minuten.

Kostprijs: €45/45 min.

Schooloverleg/Multidisciplinair overleg (MDO):

Wanneer onderzoeksresultaten van een kind bekend zijn, kan het wenselijk zijn deze ook te delen met bijvoorbeeld de school. Hiervoor kan een schooloverleg ingepland worden. Het doel van het gesprek is om de gegeven adviezen te vertalen naar een klascontext en hoe van hieruit ondersteuning kan geboden worden. Duurtijd van een gesprek is 60 minuten. Indien de school of ouders dit wensen kan dit steeds doorgaan in het kantoor of via Skype. Ook een overleg op school is mogelijk waarbij een kilometervergoeding wordt aangerekend. Gezien het fileleed in België, doe ik de overleggen op school enkel binnen een straal van 30km. Voor scholen die buiten deze straal liggen kan per geval bekeken worden hoe dit aangerekend wordt, of steeds via Skype een overleg gepland worden. Hetzelfde geldt voor multidisciplinaire overleggen met bijvoorbeeld andere hulpverleners.

Kostprijs: €60/uur. Indien op locatie wordt per kilometer een vergoeding van €0,3653 aangerekend.  

Verslag van een intakegesprek

Soms is het wenselijk een verslag te krijgen van een intakegesprek. Dit is zeker mogelijk. Er wordt hierbij een neerslag gegeven van het intakegesprek, met de daaropvolgende adviezen.

Kostprijs: €25.